Vi er endnu i 2015, og selve julen foregår som vanligt. Jeg hygger mig med computeren og forsøger at få mere hold i mine erindringer. Der er så mange steder, jeg har skrevet noget, og så må vi finde ud af, hvilke ting, der skal med i den endelige dagbog. Henriette er på arbejde, og hun er i nissetøj. Hun vil hygge om de gamle og synge et vers eller to. De er så glade for hende. Mens jeg sidder i mine tanker, så kommer der en vind over mit hoved. Jeg ryster på knolden og fortsætter med mine rettelser. Der kommer endnu en skygge, som kommer til syne lige foran monitor. Det er en flue, der har fundet sig ind hos os. Vi har altså fået gæster, julegæster. Fluen er temmelig stor og velnæret, og den bruger hele stuen som sin legeplads. Dagen efter snakker vi om vores julegæst, og Henriette, der ikke er tabt bag en vogn, siger så helt uprovokeret, "Det er da min mor, der er kommet her". Jeg tygger så lige på denne påstand og går videre med at spille på orglet, mens Henriette har startet med at rette mine erindringer. Det er hun ganske ferm til, for hun sørger for kommaer, og at stavelserne ikke er helt ude i hampen. En af juledagene kører vi ned på kirkegården efter Henriettes mor, Jytte. Hun har jo været dernede i mere end 10 år, så nu er det på tide, at hun kommer hjem i haven. Måske ER fluen - Jytte, der har benyttet sig af vores gæstfrihed. Jeg er nu ikke så glad for fluen, for den er virkelig blevet fremmelig. Den tror jo, at den har fået hjem i vores bolig. Jeg er altså blevet overbevist om, at det kun kan være Jytte, for så fræk kan en dum flue altså ikke være. Hun kravler ned i min kop te og gider ikke flyve væk, når jeg vifter med hænderne. Når jeg er i køkkenet, så kommer hun også derud og blander sig. Vores mad bliver der sat aftryk på, fra hendes 6 ben, og vi kan jo ikke ane om, hun har vasket fødderne, inden hun vralter på vores ellers så dejlige mad. Det bliver for meget for lille mig, så jeg beslutter mig for, at det skal have en ende. Jeg slår ud efter Jytte og rammer hende lige mellem øjnene. Hun bliver forvirret og opgiver at flyve væk. Mens hun forsøger at finde fodfæste, så bruger jeg højre hånd til at puffe hende ned i venstre hånd. Skraldespandens låg åbner jeg og lader Jytte falde ned i en næsten tom pose. Jeg lukker efter mig, og nu kan vi leve et normalt liv igen. Vores julegæst er sat på porten, og nu kan hun ligge og dø en fredelig død, og vi kan få ro i vores lille hjem. 2 dage efter skal jeg have smidt noget skrald ned i spanden, og pludselig, så rammer en skygge mig lige i øjnene eller i hvert fald tæt på, og det er Jytte, der er blevet levende igen. Man siger at katte har flere liv, men det har fluer altså også. Nu er Jytte så blevet gæst hos os igen. Hun er næsten blevet fast inventar, for jeg kan da ikke drømme om at dræbe hende igen. Nej vi har ingen børn, men derimod en flue, der er lige så svær at opdrage på, For Jytte gør, hvad der passer hende. Hverken Henriette eller jeg vifter hende væk, for det hjælper ikke. Hun griner ad os, så derfor bruger vi hende, når der er noget, som driller os. Det er bare hendes skyld.

Vi er kommet ind i år 2016, og Jytte trives stadig ganske godt. Hun er bestemt ikke en døgnflue. Men en stor, sløv og fræk pige, der er vores barn. Jytte bliver mere personlig. Hun sørger for at være i køkkenet om natten, og når jeg kommer ud for at lave havregrød, så smutter Jytte med ind i stuen. Hun vil nemlig kikke på, når vi nyder min grød.

Tirsdag d 4. januar var Jytte kommet for langt ned i min tekop. Jo, hun ville da smage den søde te, men jeg havde ikke drukket ud, og så faldt hun ned i koppen. Henriette ville bære koppen ud og opdagede Jytte. Henriette hjalp det bette skind med at komme op fra teen, og hun sad lang tid på fingeren, mest for at slikke sig ren. Så satte Henriette vores Jytte ned på julestjernens blomster, og dagen var reddet. Senere ville jeg ud på altanen for at hente en banan, som ligger derude. Jytte ville da også derud, og hun fløj i hælene på mig. Jeg bad hende om at komme med ind, for der er altså ret så koldt derude. Men nej, Jytte ville ikke ind. Der gik nogle timer, og jeg mente, at nu var hun enten død eller havde fundet helt ud i naturen. Jeg gik derud og kikkede efter hende. Jeg kaldte flere gange, og så så, at hun sad på det store ur. "Kom nu med dig, din klovn, du fryser jo". Jytte lettede og fløj så ind i stuen.

Tirsdag morgen er der stille. Jeg sagde så til min kone, at nu måtte Jytte da være afgået ved døden, for hun havde slet ikke givet sig til kende. Det var først, da jeg var ved at lave middagsmad, at Jytte vimsede omkring mig. Jeg havde svært ved at fylde vand på kedlen. "Hurra, Jytte er her endnu!"  Det er nu aften, og Jytte har sat sig til rette ude i køkkenet, og der bliver hun så til i morgen, onsdag. Torsdag morgen er Jytte igen i sit muntre hjørne. Hun flyver med mig ind i stuen og sørme også ud i køkkenet igen. Jeg tror ligefrem, at hun forfølger mig. Senere på dagen sætter Jytte sig på min arm, og der bliver hun bare. Jeg laver ellers store bevægelser, men det rager da ikke damen. Om aftenen er jeg dog lidt bekymret over Jytte, for hun virker træt og flyver langsomt, hvis det altså kan lade sig gøre. Det ser ud til, at hun er træt, og jeg følger hende ud i køkkenet, sætter hende på tekanden, siger godnat og går så i seng med min kone. Fredag morgen kikker jeg efter Jytte, og der går lang tid, inden jeg øjner hende. Hun er gået ned i benhøjde og sætter sig på radiator og skabe. Mens vi sidder og nyder havregrøden, der smager særlig godt i dag, så kommer Jytte ind i stuen. Hun vil da besøge os og se, om der falder lidt sødt af til hende. Henriette går ud i køkkenet for at lave en lagkage til mig, altså til min fødselsdag på søndag. Det er noget, der får Jytte til at finde derud. Det er nok lugten, der tiltrækker. Til aften er Jytte i stuen og vimser rundt omkring computeren. Det er jo der, jeg sidder, og hun er pjattet med mig, er jeg blevet overbevist om.

Søndag er min fødselsdag, og jeg er lidt skuffet over, at Jytte ikke sidder ude i køkkenet og hilser på mig. Der går faktisk flere minutter, inden hun kan høres. Ok, hun lever stadig, og jeg opdager, at hun flyver mellem benene på mig. Lidt tungt og langsomt, men dagen er reddet. Hun lever, og efter vi har sunket vores morgenmad, så kommer Jytte ind i stuen. Hun ser flaget og billedet af Gerdas kort, og så liver hun op. Jeg kalder på hende og får langt om længe hendes opmærksomhed, fordi hun sætter sig på min ostemad. Ost er ellers ikke hendes kop te, så mon ikke hun bare vil sige Tillykke?

Først til eftermiddag, hvor vi gamle nyder et dejligt stykke lagkage, så kommer Jytte frem. Hun har lugtet bageriet og får derfor en plads på tallerkenen, hvor hun kan slikke, alt det hun vil. Mandag har Jytte kun vist sig ganske lidt ude i køkkenet.

Vi har i dag d.12. januar 2016, og jeg har ledt efter Jytte i flere timer. Men, der er ingen flue på vægge og i loft. Selv gulvet ude i køkkenet, hvor hun ofte vimsede rundt, er ligesom blæst væk, af flyvende væsener.  Jeg snakkede med Henriette om Jytte, men hun havde kun drømt om sin mor Jytte og havde overhovedet ingen aning om julejyttes færden. - Hvor er så resterne af min gode ven?

Vi rejste til Malaga onsdag morgen, og jeg har affundet mig med, at Jytte ikke er mere, men hun kunne nu godt have sagt farvel på en pænere måde. Vi har nu kun minderne om julefluen Jytte.

Vi har i dag d. 3. april 2016, og jeg vil lige kikke i kaffemaskinen, som vi ikke har brugt i meget lang tid. En stålkande, der er så god som kaffekande, vil jeg lige se efter indendørs. Mit øje kommer til at fæstne sig på noget, der ligner en nullermand. Jeg hælder den ud i hånden, og mit hjerte går pludselig i svingninger. Jamen, det er jo vores Dejlige Jytte, som nu ligger i  min højre hånd. Den stakkels pige har sikkert sat sig til rette på kanten af kanden, og så er hun gledet ned på bunden. Hvis hun nu har været lidt dårlig, så har hun ikke haft kræfter til at komme op igen. Lille Jytte er simpelthen død af sult. Jeg kikker nærmere på hende, og hvor er hun dog let. Eftersom jeg er alene, for Henriette er på arbejde, så lægger jeg hende ned i kanden igen. Jeg vil meget gerne vise min kone og Jytte den ære, at vi sammen vil sige farvel til vores trofaste flue. Tak for alt, vores Jytte, du vil altid være i vore tanker.

we are yet in 2015, and the christmas is going on as usual. I gave me with the computer and trying to get more hold in my memories. there are so many places, I've written something, and then we must find out what things to include in the final diary. henriette is at work, and she is in nissetøj. she will socialize on the old and sing a verse or two. they are so happy for her. while I sit in my thoughts, and then there comes a wind over my head. I shake on the tuber, and continue with my corrections. there will be a shadow that comes into view right in front of the monitor. it is a fly, who have found themselves in with us. thus, we have got guests, julegæster. the fly is rather large and beefy, and it uses the whole room as his playground. the day after talking about our julegæst, and henriette, who had not lost behind a wagon, say so, completely unprovoked, "it is because my mother, who has come here". I chew so right on this claim and goes on with playing on the organ, while henriette has started to correct my memories. she is quite clever, for she mourns for the commas, and that the syllables are not completely out of the hemp. one of the holidays we are running down in the cemetery after henriettes mother, josephine. she has been down there for more than 10 years, so now is the time that she comes home in the garden. maybe the fly - terry, who have availed themselves of our hospitality. I am now not so fond of the fly, for it is really been precocious. the believe that it has been home in our house. I am therefore convinced that it can only be michael, for so brazen a stupid fly not, therefore, be. she climbs down into my cup of tea and don't bother to fly away when I wave with your hands. when I'm in the kitchen, so she is also out there and mingle. our food will put images on, from her 6 legs, and we can't guess whether she has washed her feet before she waddle on our otherwise lovely food. it gets to be too much for little me, so I decide that it must have an end. I turns out after terry and hits her right between the eyes. she becomes confused and give up to fly away. while she tries to find a foothold, so I use the right hand to shove her down in the left hand. skraldespandens lid opens and I let terry fall down in a nearly empty bag. I close after me, and now we can live a normal life again. our julegæst is put on the gate, and now she can lie down and die a peaceful death, and we can have peace in our little home. 2 days after I should have thrown some garbage down in the bucket, and all of a sudden, then hits a shadow of me right in the eyes, or at least close, and it is josephine, who has been living again. they say that cats have multiple lives, but it flies also. now terry, as guest with us again. she is almost become permanent fixtures, I can't dream about killing her again. no we have no children, but a fly which is just as hard to bring up on, for terry does what suits her. neither henriette nor I wave her away, for it does not help. she laughs at us, so we use her when there is something that teases us. it's just her fault. we are now in the year 2016, and jytte thrive still quite good. she is certainly not a flash in the pan. but a big, blunt and brash girl, who is our child. jytte becomes more personal. she makes sure to be in the kitchen at night, and when I come out to make oatmeal, so miss terry into the living room. she will look at, when we are enjoying my porridge. Tuesday 4. January was jytte come too far down into my teacup. after all, she would taste the sweet tea, but I had not drunk out, and then she fell down in the cup. henriette would carry the cup out and discovered jytte. henriette helped the betting the skins to get up from the teen, and she sat a long time on the finger, most to lick themselves clean. then put the henriette our jytte down on julestjernens flowers, and the day was saved. later I would out on the balcony to retrieve a banana that is out there. terry would also out there, and she flew in behind me. I asked her to come in, for there are so quite cold out there. but no, terry would not check. there went some hours, and I felt that now she was either dead or had found completely out in the wild. I went out there and looked after her. I called several times, and then saw that she was sitting on the big clock. "come on with you, your clown, and you're freezing". michael took off and then flew into the living room. on Tuesday morning, it is quiet. I said so to my wife, that now had to jytte when be died, for she had not made themselves known. it was only when I was about to make dinner, to jytte vimsede around me. I had a hard time to fill the water in the boiler. "cheers, terry is still here!" it is now evening, and terry have put themselves right out in the kitchen, and she saw to in the morning, Wednesday. Thursday morning is michael again in his cheerful corner. she flies with me into the living room and I also out in the kitchen again. I even believe that she is pursuing me. later in the day put terry on my arm, and she just. I make otherwise large movements, but it is jut not the lady. in the evening, however, I am a little concerned about josephine, for she seems tired and flies slowly, if it can be done. it seems that she is tired, and I follow her into the kitchen, puts her on the tekanden, says goodnight and goes to bed with my wife. Friday morning peeps I'm following terry, and that goes a long time before I see her. she is gone down in the benhøjde and sit on the radiator and create. while we sit and enjoy havregrøden, that tastes particularly good today, so come josephine into the room. she will then visit the us and see if there is a little sweet of her. henriette goes into the kitchen to make a cake for me, then for my birthday on Sunday. it is something that gets terry to find out. it's probably the smell that attracts. for the evening is terry in the living room and vimser around the computer. it is there, I sit, and she is wishy-washy with me, I have become convinced. Sunday is my birthday, and I'm a little disappointed that michael is not sitting out in the kitchen and greets me. there is actually several minutes before she can be heard. ok, she is still living, and I find that she flies between the legs of me. a little heavy and slow, but the day is saved. she lives, and after we have swallowed our breakfast, so come josephine into the room. she sees the flag and the image of gerda's cards, and then the liver she up. I call on her and get a long her attention, because she put on my sandwich. cheese is not her cup of tea, so I wonder if she will just say congratulations?first for the afternoon, where we mature enjoys a nice piece of cake, so come jytte forward. she smelled the bakery and therefore a space on the plate, where she can lick, all she will. Monday, jytte only been shown quite a bit in the kitchen. we have today d.12. January 2016, and I have been searching for michael for several hours. however, there is no fly on the walls and in the ceiling. even the floor out in the kitchen, where she often vimsede around, is just like blown away by the flying creatures. I talked with henriette about jytte, but she had only dreamed about his mother jytte and had no aning about julejyttes whereabouts. - where is the remains of my good friend? we travelled to malaga on Wednesday morning, and I have satisfied myself with the fact that michael is no more, but she could now well have to say good-bye in a nicer way. we now have only the memories of julefluen jytte.we have today d. 3. april 2016, and I would just look in the coffee maker, which we have not used in a very long time. a stålkande, which is as good as the coffee pot, I will just look for the indoor. my eye is going to attach itself to anything that looks like a nullermand. I pour it out in your hand, and my heart suddenly fluctuation. well, it is our lovely josephine, which is now located in my right hand. the poor girl has probably put themselves right on the edge of the pot, and then she slipped down on the bottom. if she now has been a little bad, so she has not had the strength to get up again. little josephine is simply the death of hunger. I look closer at her, and where she is, however, easy. since I'm alone, henriette is at work, so I put her down in the jug again. I would very much like to show my wife and jytte the honor, together, we will say goodbye to our faithful fly. thank you for everything, our terry, you will always be in our thoughts.

Seneste kommentarer

12.10 | 13:53

Jeg vil gerne sende en fødselsdagshilsen til Henriette

24.11 | 16:09

Jeg er beboer og skriver på Himm. gl. Prgds's historie. Vil du fortælle mig om din mors liv efter at I flyttede herfra i 1980. Mange tak! - Også for skildringen her fra hjemmet.

17.03 | 07:37

Det er sjovt at få vores og dine familiehistorier på skrift, Henriette; det er da utroligt at du huske alle de detaljer! 😊
Jeg vidste ikke at i havde så meget gang i film business! 😎
Hav det godt K

15.03 | 13:18

Hej Henriette

Det var hyggeligt at læse dine sider igennem - bringer minder frem.

Håber du har det godt og hilsner fra Michael

Del siden